Kongre Tarihi :6-9 Kasım 2019
Kongre Yeri :Maritim Pıne Beach Resorts Hotels Belek - Antalya, Antalya YOL TARİFİ

Davet Metni

Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan  insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve yoğun üretim süreçlerinin ön plana  çıkmasıyla ve bu süreçlerde yüzlerce  kimyasal maddenin kullanılmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları daha da önem kazanmaktadır. Sağlık çalışanları hem çalışma ortamları hem de hizmet sunumu yaptığı kişiler açısından tehlikeli kimyasal ve fiziksel ajanlara, strese ve travmaya maruz kalabilirler. Yani yaşamlarının hemen her aşamasında risk(ler) ile karşılaşabilmektedirler. Bu mesleki etkilenimlerin herhangi birisi bazen hemen, bazen de yıllarca sürebilen bir dönemden sonra hastalığa neden olabilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG), “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalışma sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramından farklı olarak, “tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir”. Evrensel anlamda iş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike oluşmamış, kurumda bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle Uluslar Arası bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz. I. Uluslararası  Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin ana teması “Sağlık Çalışanları Sağlığı ve Güvenliği” olacaktır. Ülkemizde son dönemde iş sağlığı ve güvenliği ve sağlık hizmetlerinde mevzuatta yapılan değişimler ve yaptırımlar, çalışan güvenliği uygulamaları alanında önemli değişiklikler olmasını sağlamıştır. Her nekadar en ağır ve tehlikeli iş kollarından kabul edilen sağlık kuruluşları 2013 yılından itibaren mevzuat doğrultusunda gerekli değişimleri yapmakta, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri tarafından düzenli olarak denetlense de önümüzde kat etmemiz gereken uzunca bir yol mevcuttur. İş Sağlığı ve güvenlik uygulamaları sağlık kurumunda çalışan tüm personelin; çalışma ortamı ve yaptıkları işlerden kaynaklanabilen, sağlık ve güvenliklerine zarar verebilecek riskleri tanımlayarak, koruyucu önlemleri alma esasına dayanır ve bilimsel ve sistemli çalışmayı gerektirir. Temel adımları;

    • Riskler açısından değerlendirilmesi

    • Tehlikelerin tanımlanması

    • Alınacak önlemlerin belirlenmesi

    • Önlemlerin uygulamaya geçirilmesi

    • Kontrol edilerek denetlenmesi

    • Ölçülerek İzlenip, takip edilmesi olarak sıralanan bu adımlar detaylı bir şekilde kongre süresince tartışılacaktır. 

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildiriler sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır. Kongre sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. 

Kongre başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyoruz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Kongre Başkanı

Prof Dr. Seval AKGÜN